The present of music and its surroundings

Droomt & Waakt

kRaMer

kRaMeR leEfde vAn z'N 13de tOt Z'n 25ste in het bRabBeLbOs, wAar hij ziCh beziGde mEt eEn diePgAand oNdeRzOek nAar de vErnieLing dEr diNgen. Hij zWierf vAn hUis naAr steen naAr cEl nAar sChoOl nAar stEen nAar cEl. VaN dE eNe wErKelIjkhEid iN dE anDerE. uItEinDeLijk bEsLoOt hiJ dAt er niEts meEr te ontdEkKen vieL in hEt bRaBbeLbOs te wErEldje SpiRaAL sPiRaAL. En dUs AngevuUrd dOor zijn nIeUwsGieRiGheid aAngaande vErsChiLlende vOrmen vAN LeRen eN cOnstrUëren, aLsOok ziJn oVerLevinGsdRanG hEbBen hEm doEn bEsLuiten zijn geHele oNdeRzOek oM tE goOien eN ziCh tE beZigen meT heT cReëren vAn weGen. Hij beVrijDde ziCh vAN aLles wAt hEm kReupelDe eN giNg iN dE LeEr biJ dOorwiNterde wAKers. Na jAren vAn tRainiNg, mEditAtie, veRwaRring eN oNtwARring iS hiJ kLaAr oM eNkele oNderviNdinGen oP dE wEreLd zOals u heM dEnkt LoS tE LaTen. Bij deze dAnkt hij iEderEen diE dEze oNdervinDingen wiL aAnhoRen eN dELen EN wEnst hij hen aLLen vEel pLezIer of eRgernis dAarbij. Beide, pLeZier en eRgernis, zijn gRote LeErmeEsters.

 

GrOte gRoet,

vANwEge de kRaMer KrOe.

(En zEker aAn de hATers, wAnt zij liJden het mEest, mOgen wij daAr aLLen vaN BevRijdt zijn oP eEn dag , eEn doNderdag bijvOorbeEld, Of zAterdAgen zijn daAr oOk zEer gEscHikt vOor.)

Album op iTunes vanaf 18/03/2014

Video tisoftisni

Soundcloud